Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie jest samorządową instytucją kultury działająca na terenie Gminy Żytno, której celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej kulturalne potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury w gminie i kraju. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie jest położona na terenie gminy miejscowość Silnica 77, 97-532 Żytno. Głównymi zadaniami GOK-u jest rozpowszechnianie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych jak również tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów artystycznych.