OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

Szanowni Państwo, Przypominamy, że udział wydarzeniach artystycznych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury możliwy jest po złożeniu przez każdego z widzów oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia, tzn. że wg swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie, ani pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS- CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza na widownię. https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce Dziękujemy za współpracę i zrozumienie. Dyrekcja GOK w Żytnie.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

Szanowna Pani / Szanowny Panie, od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Jednocześnie, z uwagi na trwającą w Polsce epidemię wirusa SARS-CoV-2, zostaliśmy zobowiązani do gromadzenia Państwa danych osobowych w zakresie dotyczącym zachorowania bądź ryzyka zachorowania na skutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zostaliśmy zobligowani do pozyskiwania od Pani / Pana oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z którym – według swojej najlepszej wiedzy – nie jest Pani / Pan osobą zakażoną wirusem SARSCoV2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Pozyskanie takiego oświadczenia jest obowiązkowe i warunkuje udział w wydarzeniu. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, które opisujemy poniżej. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie. Administrator pozyskał oraz przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu zapewnienia, że udział w wydarzeniu organizowanym przez Administratora nie stanowi zagrożenia dla zdrowia jego uczestników, jak też zapewnienia dostępu do danych organom administracji publicznej odpowiedzialnym za monitorowanie epidemii oraz nadzorowanie jej rozprzestrzeniania się. Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: (i) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); (ii) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie Pani / Pana danych w zakresie dotyczącym oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia – konieczne dla wykonania przez Administratora zadań związanych z celem przetwarzania danych oraz dla Pani / Pan uczestnictwa w wydarzeniu. Administrator może ujawnić dane osobowe wyłącznie uprawnionym organom administracji publicznej, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym lub porządkowym. Dane nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są przetwarzane, wynoszący dwa tygodnie od dnia Pani / Pana udziału w wydarzeniu. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych przez Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo żądania: (i) dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; (ii) ich sprostowania, w granicach art. 16 RODO; (iii) ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO; (iv) ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO; (v) przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO; (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań Inspektorowi Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: gok@zytno.pl lub poprzez nadesłanie żądania pocztą na adres Administratora: Silnica 77, 97 – 532 Żytno. W razie uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Żytnie uprzejmie prosimy o kontakt: gok@zytno.pl .